دلسوزی و مهربانی خداوند؟

اگر یک دهم رنجی که برای یافتن نشانه های باشندگی یک خدای
مهربان و دلسوز،رفته است.
برای گردآوری مدرک هایی برای رو سیاه ساختن آفریدگار به کار
گرفته شده بود.
چه پهنه هایی از دانش که در جهان جانوری یافت نشده بود؟
گستره ی جانوران،میان خورنده و خورده شونده،تقسیم شده است
بیش تر جانوران به فراوانی با افزارهایی برای شکنجه ی شکار
خودشان سازگار شده اند.

جان استورات میل

بن مایه: آورده شده در نسک خدا بزرگ نیست
نوشته ی کریستوفر هیچنز

۱۰-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements