آیا همه ی گونه های زیستی در یک زمان پدیدار شده اند؟

اگر خدا همه ی زیست گونه ها را همزمان آفریده است
پس ما باید نشانه های پدیدار شدن همزمان آن ها را در
لایه های زمین شناسی ببینیم ولی می بینیم که در آغاز
زندگی تک یاخته ای(تک سلولی) پدیدار می شود
و سپس در پی آن جانداران ساده ی چند یاخته ای می آیند.
سپس ماهی ها را می بینیم،و سپس در پی آن و پس از میلیون ها
سال،دوزیستان پدیدار می شوند؟
و سپس خزندگان و پس از آن پستانداران کوچک پدیدار می شوند.
نخستینی ها در بالاترین لایه ها جای گرفته اندو ناگفته نماند
که نگره ی فرگشت با پیشرفت گونه های زیستی
بررسی شده در لایه های زمین شناسی ،هماهنگ است.

بن مایه:نسک جهان بی خدا،نوشته ی دیوید مایلز

۱۰-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements