مردمی که زنجیرهای زرین و سیمین بردگی را به دست و پای خودشان بسته اند

هنری دیوید ثرو در نسک والدن می گوید:
باور ندارم که کار،دارایی و مسئولیت،انسان را بهتر کرده باشد.
ندارترین و بی چیزترین مردم کسانی اند که چیزهای بی ارزش را
به دور خود گردآورده اند ولی نمی دانند که چگونه از آن ها
استفاده بکنند و یا از دستشان رها شوند.
و به این ترتیب زنجیرهای زرین و سیمین(نقره ای)بردگی را به
دستان و پاهای خودشان بسته اند.

بن مایه:نسک والدن،نوشته ی هنری دیوید ثرو

۸-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements