مذهب شیعه و مذهب کاتولیک

کمابیش هیچ گاه از تماشای مراسم ها و خاکسپاری های شیعه ها
شگفت زده نشدم چون دریافتم که بخشی از این مراسم و
خاکسپاری ها از دید ریخت و انجام آن از مذهب کاتولیک
وام گرفته شده است.
امامی که ناپیداست و مردم چشم به راه اویند تا بیاید.
فرقه ای که دیوانه ی شهادت هستند،به ویژه به دلیل مرگ
دردناک پیشوای بی یار و یاور و ناامیدشان در
بیابان خشک و سوزان کربلا.
سوگواری،زنجیر زنی و آسیب زدن به خود،غوته ور شدن در اندوه
و سوگ، چون می گویند که امام قربانی شده،یاور نداشته است.
روز آشورای(عاشورای)شیعه ها نمونه ای بسیار نیرومند از
سمننا سانتا یا هفته ی مقدس در خیابان های اسپانیا است.
که در آن کلاه ها،رداهای کشیشی ،چلیپاها(سلیب ها)چرخیده
و افروزه ها(مشعل ها) سوزانده می شوند.
این خود نشانگر آن است که دین ها همگی کپی از روی هم دیگرند
پنداری از روی پندار دیگر،رونوشتی از روی رونوشتی دیگر.

بن مایه:نسک خدا بزرگ نیست،نوشته ی کریستوفر هیچنز

۸-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements