لغو کنسرت ها در ایران

گویا سعید شنبه زاده در گفت و گویی تلویزیونی درباره ی لغو
کنسرت ها در ایران این چنین گفته اند:
لغو کنسرت ها در ایران نه از سوی گروه های خودسر بلکه از
سوی نهادهای رسمی مانند امامان جمعه،بسیج ، سپاه و اداره ی
آگاهی(اطلاعات)انجام می گیرد.

۶-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements