بازخوانی چند آیه از قرآن و درنگ کردن در آن ها

پیش از خواندن آیه های زیر پیشنهادم این است که آن ها را
ریز بینانه بخوانید و با خرد خود آن ها را بیازمایید و
بسنجید و به این بیندیشید که نکند خدا و کتاب های مقدس
فراوانی که در تاریخ آدمی پدیدار شده اند
همه شان ساخته و پرداخته ی توان ذهنی و پندار آدمی بوده باشند؟

در سوره ی فتح ،آیه ی دو آمده است که:
تا خدا گناه تو را،آن چه در گذشته بود و آن چه تاکنون
و سپس تر باشد،بیامرزد(بپوشاند-بزداید) و دارش های(نعمت های)خود
را بر تو تمام کند و تو را راه راست بنماید.

در این آیه روی سخن خدا با پیامبر اسلام است.

در سوره ی حج،آیه ی پنجاه و دو آمده است که:
و پیش از تو نیز هیچ فرستاده و پیامبری را نفرستادیم جز
این که هرگاه چیزی را می خواند(تلاوت می کرد)،شیتان(اهریمن)
در تلاوتش القا(دستکاری می کرد)،پس خدا آن چه را شیتان القا کرد
را می زدود و سپس خدا آیه های خودش را استوار می ساخت و خدا
دانا و فرزانه است.

در سوره ی نجم آیه های نوزده و بیست می بینیم که آمده:
به من خبر بدهید از لات و عزا و منات آن سومین دیگر

که گویا پس از این دو آیه از سوره ی نجم بر پایه ی نوشته های
تاریخ نویسان آیه ای در ستایش بت های پیش از اسلام از زبان
پیامبر اسلام گفته شده بود که به ماجرای غرانیق شناخته می شود.

۵-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements