چند پلاگین و افزونه برای امنیت شما به هنگام وبگردی

افزونه ها و پلاگین های زیر می توانند برای امنیت وبگردی شما کمک
بسیاری بکنند،در زیر چند نمونه از این پلاگین ها را ردیف کرده ام.

noscript.net
eff.org/https-everywhere
eff.org/privacybadger
adblockplus.org
unblock.org

۱-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements