آخوند علی خامنه ای این همه پول را از کجا آورده اند؟

یک جایی دیدم که نوشته بود آخوند علی خامنه ای،رهبر دیکتاتور رژیم
نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان برای کمک به زندانیان نیازمند داده اند.
آخوند خامنه ای که این اندازه دست و دلبازی می کنند می توانند بگویند
که این ۱۵۰ میلیون تومان را از کجا آورده اند؟آیا با کار و تلاش و پشتکار
به چنان ثروتی دست یافته اند که ۱۵۰ میلیون به نیازمندان کمک می کنند؟
بایستی بگویم که گویا ایشان خو گرفته اند به این که با پول مردم جیب خود
را پر بکنند و از پول مردم به نام خودشان استفاده بکنند.
ایشان آن اندازه پر رو هستند که گمان می کند کیهان به گرد ایشان می چرخد
و هر چه در آن است به کرنش در برابر او سرگرم اند.
ایشان از این دست و دل بازی ها فراوان دارند،پول های نفتی را از جیب
همین مردم می دزدد و به جیب رژیم بشار اسد می ریزد و بخش دیگری از
آن را هزینه ی جنگ آفرینی ها و آتش افروزی های مذهبی در خاورمیانه
می کند،ماردوش تنها در میان استوره ها نیست بلکه پیش روی ما ایستاده
است و از چنگالش خون انسان های آزادی خواه و بی گناه می ریزد.
تازه چه هزینه هایی که برای گور سازی و گورپرستی و مرده پرستی که نمی شود
بت در ایران بسیار زیاد است و شکستن آن ها بسیار زمان بر است هر چند نخست
باید روهیه ی بت پرستی از میان برود تااین بت ها از جایگاهشان به زیر آیند.

۱-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements