از مردم ایران باید دست شست

خبری ناگوار را می شنوی که آدم را دگرگون می کند در ایران
نزدیک به شش مرد ،شب هنگام زیر پلی در شهر تهران به دختر بچه ای
یازده ساله تجاوز کرده اند و کسی یا کسانی هم که بیینده ی این رخداد
بوده اند به جای آن که در برابرشان ایستادگی بکنند و به کار آن ها
واکنش نشان بدهند،ایستاده اند و با گوشی از آن نما فیلم گرفته اند.
از این مردمی که خود بییننده ی تجاوز جنسی اند و خم به ابرو نمی آورند
باید به کلی دست شست.
از مردمی که با اشتیاق به تماشای به دارآویخته شدن دیگران می روند
و با شوق از آن نما فیلم می گیرند ،دیگر نباید انتزار(انتظار) چندانی داشت.
این سازمان تروریستی انسار هزب الله(انصار حزب الله) را بگو که گفته بود
اگر زنان پایشان به ورزشگاه آزادی باز بشود،خون به پا خواهند کرد
اگر این گروه با این سخنان و با این رویه،سازمانی تروریستی نیست پس چیست؟
در روز بازی والیبال ایران و آمریکا سرکوبگران رژیم خیابان های نزدیک
ورزشگاه را به ایست بازرسی تبدیل می کنند و هیچ زنی را به نزدیکی
آن جا راه نمی دهند،از نفهمی مردان و پسران تماشاگر این بازی همین اندازه
بس که به جای سر دادن فریاد دادخواهی و ایستادگی در برابر واپس گرایان
دینی و پای فشردن به این که چرا از ورود زنان و دختران به ورزشگاه
جلو گیری می شود،با آسودگی رفته اند و بی آن که دغدغه ای داشته باشند
ورزشگاه را لبالب پر کرده اند،در کشوری که نیمی از مردمش که زنان و دختران
هستند به شمار نمی آیند و نادیده گرفته می شوند،آن جا به لجنزاری می ماند
که سر تا پایش را گند و گندیدگی فراگرفته است.
من دیگر برای چنین مردمی نمی نویسم و نخواهم نوشت
برای آن اندک کسانی می نویسم که آزادی را دوست دارند و برای
گوهر آزادی می جنگند که گمان نکنم شمارشان آن چنان زیاد باشد.

۳۱-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements