فرانسیس کریک و خداناباوری او

فرانسیس کریک ،برنده ی پاداش نوبل درباره ی این که چگونه به
بی خدایی گرایش یافته و هم چنین در زندگی نامه اش می گوید:

دین های الهی چیزهایی گفته اند،که بیش تر زمان ها
نادرست بوده اند.

آگاهی از سن درست زمین و پیشینه ی سنگواره هایش بر ما
روشن شده است،و باور این که بنیادگرایان دینی همه ی بخش های
کتاب های آسمانی شان را آمیغی(حقیقتی)بی چون و چرا می دانند
برای یک خردگرا نشدنی است.
اگر بخشی و یا بخش هایی از کتاب آسمانی ،آشکارا نادرست است
چرا همه ی آن به گونه ای خودکار می بایست،پذیرفته شود؟

بن مایه:نسک جهان بی خدا،نوشته ی دیوید مایلز

۲۹-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements