جیمز واتسون،فرگشت و خداناباوری پدرش

جیمز واتسون،برنده ی پاداش نوبل در گفت و گویی که با گاهنامه ی
دیسکاوری داشت(ژولای ۲۰۰۳) می گوید:

امروزه نگره ی فرگشت یک راستینگی پذیرفته شده برای هر کسی
است به جز شمار اندکی که بنیادگرایان باشند.
این ها این نگره را نه برپایه ی خردورزی بلکه برای
این که پایبند آموزه های دینی شان هستند،رد می کنند.

به خدا باور نداشتن پدرم،بزرگ ترین خوش بختی ام بود
و برای همین گرفتار و سرگردان چیزی به نام روها(روح)نبود
من خودمان را چون کالای فرآوری شده ی فرگشت که خودش راز
بزرگی است،می دانم.

بن مایه:نسک جهان بی خدا،نوشته ی دیوید مایلز

۲۸-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements