چهاردهم خردادماه هر سال یادآور مرگ خودکامه ای به نام آخوند خمینی است

چهاردهم خردادماه هر سال برای ما یادآور مرگ خودکامه ای
به نام آخوند خمینی است ،خمینی کسی بود که به همراهی
سایر بنیادگرایان دینی ،کشور ایران را به زمانه ی تاریکی
وارد کرد،اگر اشتباه نکنم روزنامه نگاری به نام هیکل
از کشور گیبت(مصر) درباره ی آخوند خمینی گفته بود که
او به مانند تیری است که از گذشته به آینده شلیک شده
باشد،به راستی که آن گونه بود.
خمینی به یاری واپس گرایان دینی چنان گزندی به ایران زد
که شاید به این زودی ها نتوان بر آن آسیب چیره شد.
این گزند بزرگ چیزی نبود جز دیکتاتوری و تمامیت خواهی
دینی،اکنون گور خمینی را به مانند کاخی بزرگ ساخته اند
و هزینه ی هنگفتی را برایش پرداخته اند،آری در سرزمین
ایران مردم به ستایش نادانی برخاسته اند و در خوابی
خودخواسته فرورفته اند.
و این گونه که من می بینم ،چشم امیدی نمی توان به
آینده ی این سرزمین داشت.

۱۴-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements