پرسش های اهمد کسروی درباره ی افسانه ی امام زمان

چگونه می شود که یکی دارای فرزندی بشود و کسی آگاه نگردد؟
چگونه است که پنج سالی بگذرد و شناخته نشود؟
مگر حسن عسگری در شهر سامرا و در میان مردن نمی زیسته؟
مگر کسی به خانه ی او رفت و آمد نداشته است؟
آیا می توان چنین چیزی را باور کرد؟
آن گاه نهفتگی او(امام زمان) چه رازی داشته است؟
اگر نهفته نبود چه گزندی به او می رسید؟
می گویند از دشمنان خودش می ترسید
می گویم،پس چرا پدرانش نترسیده بودند؟
آیا هزار سال زندگی باور کردنی است؟

خدا چه نیازی دارد که کسی را از هزار سال پیش زنده نگه دارد
و پس از زمانی دراز آشکارش کند؟
مگر خدا نمی تواند زمانی که به او نیاز بود،او را به جهان آورد؟

بن مایه: نسک داوری ،نوشته ی اهمد کسروی

۱۴-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements