چرا دادیک(حقوق)جانوران؟

با نگاهی به پیرامونمان می بینیم که بیش تر مردم تجربه ی
خوردن گوشت،پوشیدن پوشیدنی های چرمی و رفتن به سیرک
و باغ های جانوران را دارند.
تن پوش هایی از ابریشم و پشم
خوردن همبرگر،نگهداری پرندگان در قفس
این ها همگی نشان از آن دارد که انسان با دیدگاهی برتری خواهانه
و خودبرتر بینانه با جانوران دیگر رفتار می کند و آن ها را یا
بی ارزش و یا کم ارزش می داند.

و اکنون چرا دادیک(حقوق)جانوران؟

یکی از نسک هایی که می تواند برایتان آگاهی دهنده باشد همین
نسک آزادی جانوران از پیتر سینگر می باشد که می تواند
پاسخ پرسش های بسیاری را در خود داشته باشد.

سایر جانوران هم مانند ما آدم ها حق دارند از آزادی برخوردار
باشند و زندگی بدون درد و رنجی داشته باشند.
همه ی جانوران درد را می فهمند،لذت می برند،می ترسند
خشمگین می شوند،آزرده می شوند و هتا عشق مادرانه دارند.

و این دیدگاه کهنه که جانوران برای ما انسان ها ساخته شده اند
و انسان می تواند هرگونه که خواست با آن ها رفتار کند،دیدگاهی
نادرست است و پذیرفتنی نیست.

نسکی(کتابی) دیگر هم هست با نام راهنمای کاربردی برای
دادیک(حقوق)جانوران که می توانید آن را نیز فراهم بکنید
و بخوانید.

برای آگاهی بیشتر می توانید به تارنمای پتا سری بزنید.

بن مایه:
peta.org

۱۱-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements