فرق میان رضا شاه و آخوند خمینی

هنگامی که رضا شاه آمد،ما دارای دانشگاه،بانک،شناسنامه
و راه آهن شدیم.
ولی هنگامی که آخوند خمینی آمد،با خودش حجاب اجباری
دین سیاسی،و کشتار دگر اندیشان و تمامیت خواهی و
خودکامگی دینی را آورد و یکی از کارهایی که او کرد
اسلامی کردن کشور بود.
رضا شاه با این که یک خودکامه و پادشاه بود ولی همیشه
خواست و اراده اش بر آبادسازی و پیشرفت ایران بود.

ولی آخوند خمینی می خواست هتا پرچمی بیگانه را جایگزین
پرچم ایران بکند و هتا از به کاربردن نام ایران هم
پرهیز و به جای آن از جمهوری اسلامی استفاده می کرد.

من هوادار رضا شاه و یا پادشاهی نیستم،چرا که یک آزادی
خواه و آزاد اندیش هیچ گاه هوادار خودکامگی،پادشاهی و
یا تمامیت خواهی نیست.
خواستم بگویم که رضا شاه برای کشورمان کارهای
ارزنده ای کرد و به همان اندازه هم خمینی در
ویران کردن کشورمان کوشید.
خودکامه ی بد داریم و خودکامه ی خوب
و فرق است میان این دو،ولی اگر چشم و گوشمان را
خیلی پیش تر از این هاباز می کردیم و برای رسیدن
به آزادی می کوشیدیم.
اکنون از خودکامگی رهیده بودیم و کشوری بودیم
ساخت یافته برپایه های آزادی،دموکراسی و سکولاریسم.

۱۱-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements