نخستین یاخته ها(سلول ها) دارای دی ان ای نبودند

نخستین یاخته ها دارای دی ان ای نبودند،آن ها با تقسیم شدن
و با خرد شدن همسان سازی می کردند.
ساختار مارپیچی و پیچیده ی دی ان ای در سال ۱۹۵۳ با کار بزرگ
فرانسیس کریک و جیمز واتسون آشکار شد.
که به این دو دانشمند به پاس این یافته ی دانشی ،پاداش نوبل
در سال ۱۹۶۲ داده شد.

بن مایه:نسک جهان بی خدا،نوشته ی دیوید مایلز

۹-۴-۲۵۷۴ پارسی

در هاکمیتی که انسان ها را ستمگرانه به زندان می اندازند

در هاکمیتی که انسان ها را ستمگرانه به زندان می اندازند
جای راستین انسان دادخواه،در زندان است.
زندان همان جایی است که برده ی گریخته،سرخ پوست به ستوه آمده
از ستم و سایر دادخواهان می توانند انسان های دادگری را که
پشتیبان آنان اند را در آن جا بیابند.

بن مایه:از نسک نافرمانی مدنی،نوشته ی هنری دیوید ثرو

۹-۴-۲۵۷۴ پارسی

هتا آزادترین همسایگانم

هر گاه با آزادترین همسایگانم،سخن می گویم می فهمم هر
آن چه را که می توانند درباره ی آرامش همگانی بگویند
به این نکته می رسد که نمی توانند از چتر پشتیبانی هاکمیت
چشم بپوشند و نیز از پیامد نافرمانی شان نسبت به
هاکمیت و دولت دچار گمان و هراسند.

بن مایه:نسک نافرمانی مدنی،نوشته ی هنری دیوید ثرو

۹-۴-۲۵۷۴ پارسی

مذهب شیعه و مذهب کاتولیک

کمابیش هیچ گاه از تماشای مراسم ها و خاکسپاری های شیعه ها
شگفت زده نشدم چون دریافتم که بخشی از این مراسم و
خاکسپاری ها از دید ریخت و انجام آن از مذهب کاتولیک
وام گرفته شده است.
امامی که ناپیداست و مردم چشم به راه اویند تا بیاید.
فرقه ای که دیوانه ی شهادت هستند،به ویژه به دلیل مرگ
دردناک پیشوای بی یار و یاور و ناامیدشان در
بیابان خشک و سوزان کربلا.
سوگواری،زنجیر زنی و آسیب زدن به خود،غوته ور شدن در اندوه
و سوگ، چون می گویند که امام قربانی شده،یاور نداشته است.
روز آشورای(عاشورای)شیعه ها نمونه ای بسیار نیرومند از
سمننا سانتا یا هفته ی مقدس در خیابان های اسپانیا است.
که در آن کلاه ها،رداهای کشیشی ،چلیپاها(سلیب ها)چرخیده
و افروزه ها(مشعل ها) سوزانده می شوند.
این خود نشانگر آن است که دین ها همگی کپی از روی هم دیگرند
پنداری از روی پندار دیگر،رونوشتی از روی رونوشتی دیگر.

بن مایه:نسک خدا بزرگ نیست،نوشته ی کریستوفر هیچنز

۸-۴-۲۵۷۴ پارسی