همه ی دین ها،یک جور بازی هستند

ولتر چه زیبا می گوید که:
دین ها بازی هایی مانند شترنگ و تخته نرد هستند
که از خاورزمین وارد شده اند.

۹-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements