قانون زیبایی که از این پس در کشور تاجیکستان به کار بسته خواهد شد

برپایه ی قانون تازه ای که در کشور تاجیکستان گذاشته
شده است ،افراد چه دختر و چه پسر تا هژده سالگی
نمی توانند دین داشته باشند تا کودکان و نوجوانان
ناخواسته درگیر دین و باورهای دینی نشوند.
و از این پس ،از ورود کودکان و نوجوانان زیر هژده سال
به مسجد،کلیسا و کنیسه جلوگیری خواهد شد.
و پس از هژده سالگی آن ها خواهندتوانست آن هم به
خواست خودشان،دینی برگزینند و اگر هم نخواستند که
نخواسته اند.

۲-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements