سوار شدن علی خامنه ای(دیکتاتور بزرگ) بر خودروی بی ام وی۳۰۰ هزار دلاری

63633

باز بگویید که این خودکامگان وتمامیت خواهان دینی
به تاراج دارایی های کشور نمی پردازند.
این در هالی است که آخوندها و چماقداران خدا
همواره از ساده زیستی می گویند ولی می بینیم که
در پس هر پول و دارایی تلنبار شده ای،همین آخوندها
و واپس گرایان دینی پنهان شده اند.

بن مایه:
تارنمای ایسنا و تارنگار خرافه

۳۱-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements