آخوندها کشور ایران را ارث پدری شان می دانند و به دنبال ویرانسازی آنند

به گمانم بیش تر شما این سروده را که در زیر می آورم
شنیده باشید.
من به آخوندها پیشنهاد می کنم که این سروده را پس
از دین آموختگی شان بخوانند و آن را سرود رسمی
خودشان بکنند.

ما آخوندهای خندانیم
ما دزدان ایرانیم
ما کشور ایران را
ارث پدر می دانیم

ما باید دانا باشیم
هوشیار و بینا باشیم
در دزدی از بیت المال
باید توانا باشیم

آباد باشی لبنان
آزاد باشی غزه
از بهر حفظ ملا
ویران باشی،ای ایران

البته باید یادآوری کنم که نمی دانم این سروده ی
تنز(طنز)از کیست.

۳۱-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements