لیزا گادارد

33222

6636

656

این فرد در سریال تلویزیونی اسکیپی(کانگوروی بوته زار)
بازی کرده است.
دو فرتور سیاه و سپید از لیزاگادارد در بالا،اگر درست
یادم باشد در جایی دیدم که از کتابی برداشته شده
که فرتورهایی از لیزاگادارد را داشته است.

۲۶-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements