از دید بسیاری از انسان ها ،گویا جان سایر جانوران بی ارزش است!!!

ما در جهانی زندگی می کنیم که مردمانش جان سایر
جانوران را بی ارزش می دانند.
هنگامی که خودرویی به گربه یا جاندار دیگری
برخورد می کند و با مرگ گربه یا هر جاندار دیگری
به جز انسان روبرو می شوند،خدای پندارینشان را
سپاس می گویند که به یک آدم برخورد نکرده اند.
دلم گاهی از دیدن این همه نابرابری ها و بی ارزش
دانسته شدن سایر گونه های جانوری پر از اندوه می شود.

چه می شود کرد هنگامی که انسان ها روزانه هزاران هزار
گونه ی جانوری را به کشتارگاه ها می سپارند تا شکم
سیری ناپذیرشان را پر بکنند آیا می توان از این آدم ها
انتظار ارج نهادن به گونه های جانوری را داشت؟

۲۲-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements