کوتاه نوشته ای درباره ی سازمان مجاهدین خلق

به گمانم شما نیز این سربازان مجاهدین خلق را دیده باشید
که به زور روسری بر سر زنان کرده اند،که این درست همان کاری
است که رژیم جمهوری اسلامی نیز آن را به کار می بندد.
شگفت آن که این روسری ها به رنگ سرخ هستند،که این رنگ نشان
دهنده ی کمونیستی بودن آن ها است،و هموندان این سازمان
خودشان را پیرو کشورهایی چون چین و روسیه می دانند.
اگر به بازخوانی تاریخ بپردازید خواهید دانست که مسعود رجوی
و کسانی چون او بودند که به کرنش در برابر خودکامه ی دینی(خمینی)
پرداختند و ایران را در دام یک رژیم تمامیت خواه دینی که همان
جمهوری اسلامی باشد،انداختند.
سازمان مجاهدین خلق را می توان آمیزه ای از گرایش های
دینی(اسلامی)به همراه گرایش های کمونیستی دانست
که ساختار این سازمان بر آن پایه ها استوار است.
می توان رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین
خلق را ساختاری یکسان دانست که برپایه ی تمامیت خواهی
و خودکامگی استوارند.

۲۱-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements