گویا در ایران،داشتن سدای زنانه هم جرم به شمار می آید

در ایران امروز که تمامیت خواهان دین در آن فرمانروایی
می کنند،هتا داشتن سدای زنانه هم جرم به شمار می آید.
گویا یک استاد دانشگاه مرد در ایران را که سدایی زنانه
داشته است را از دانشگاه بیرون انداخته اند.
آری این رژیم تمامیت خواه دینی به زن به دیده ی جنس دوم
می نگرد و زن را نیمه مرد می داند و می کوشد زنان ایرانی
را خانه نشین بکند و نگذارد هازه(جامعه)به سوی برابری
جنسیتی گام بردارد.
در کشور دین زده و مردسالار ایران اگر کسی زن
و یا دختر باشد چه برخوردهایی که با او نمی شود
و چه نابرابری هایی که نباید به جان بخرد.

۲۱-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements