سخنان خنده دار سردار سرلشگر یحیی صفوی

گویا سردار سرلشگر یحیی صفو ی در میان پاسداران در
استان اسپهان چنین گفته اند:
قلدرترین شاه که شاه ایران بود،سرنگون شد.
سایر پادشان(منظور پادشان در خاورمیانه) نیز بایستی به
فکر خودشان باشند.
رژیم های پادشاهی دوام و بقا نداند،این هکومت های پوسیده
که نه یک قانون ریشه ای(اساسی)درستی دارند و نه یک
پارلمان و نه به زنان و جوانانشان آزادی می دهند در
هال نابودی اند.

در واکنش به این سخنان سراسر خنده دار این سپاهی
باید بگویم که آری شاه ایران یک خودکامه بود،روزی که
شاه از ایران رفت یک خودکامه ی دینی به نام خمینی
جای او را گرفت و پس از مرگ خمینی،خامنه ای جانشین
خمینی که یک خودکامه ی دینی بود شد.
و اکنون خامنه ای در شمار بزرگ ترین خودکامگان است.
قانون ریشه ای(اساسی) در ایران برخاسته از باورها
و ایدولوژی های تمامیت خواهانه ی دینی است و ناساز
با آگهی دادیک آدمیان(حقوق بشر)است و بهتر است آن
را قانون اسلامی بخوانید نه اساسی.
خوب کشور ایران دارای پارلمان است ولی نه از گونه ی
دموکراتیک آن بلکه واژه ی اسلامی را یدک می کشد و
تا جایی که برهمگان روشن است ،دین سیاسی یکی از
شوه های(عامل های) نادیده انگاری آزادی های فردی
و شهروندی است. و به جای آن که پارلمان در ایران
مجلس شورای ملی خوانده شود مجلس شورای اسلامی
خوانده می شود.
تا آن جا که می دانم تمامیت خواهان دینی در رژیم اسلامی
تا جایی که توانسته اند و می توانند آزادی ها را سرکوب
می کنند،حجاب اجباری،سیاست های خانه نشین کردن
زنان و دختران،پشتیبانی بنیادگرایان دینی از زن ستیزی
که چندی پیش نیز به اسیدپاشی های زنجیره ای در اسپهان
انجامید و ریشه ی آن در باورهای تمامیت خواهانه ی دینی
نهفته بود که بنیادگرایان دینی آن ها را به کار می بستند.
اگر نشانی از آزادی در ایران یافتید به ما نیز نشان بدهید.
اکنون ۱۳۰۰ سال پیش نیست ،اکنون ما در زمانه ای به
سر می بریم که رسانه ها نقش برجسته ای دارند و دیگر
نمی توان مردم را نادان و ناآگاه نگه داشت و دست به
فریب آنان زد چرا که با فراگردیدن جهان به دهکده ای
کوچک ،بزرگ تر از شما ها نیز نخواهند توانست جلوی
روشنگری را بگیرند.

۲۰-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements