آرامش پیش از توفان

همیشه پیش از آمدن توفان آرامشی سخت همه جا را فرا می گیرد
شاید این آرامش برای آدم دل انگیز باشد ،ولی دلهره آور است
یک نسیم می وزد و سپس توفان می آغازد.
کسی چه می داند که توفان چه هنگام خواهد آغازید.

۲۰-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements