هر زمان که دلم تنگ ستار بهشتی می شود،سری به وبلاگش می زنم

هر زمان که دلم برای ستار بهشتی تنگ می شود،سری به وبلاگش
می زنم و از اندوه درونم می کاهم و به امید آن زنده ام که
دیر یا زود بنیاد این اهریمنان و ستمگران از ریشه کنده خواهد شد.

۱۷-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements