ما برای بازپس گیری سرزمینمان از رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی و برافراشتن پرچم میهنی شیر وخورشید برخاسته ایم

252522

آری بسیار سخت است که ببینی تمامیت خواهان دینی،کشورمان ایران
را اشغال و پرچمی بیگانه را جایگزین پرچم میهنی مان کرده اند.
ما برای بازپس گیری کشورمان از چنگال رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی
و برافراشتن پرچم میهنی مان برخاسته ایم.

زنده باد آزادی

۱۰-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements

تاریخچه ی ننگین رژیم توتالیترجمهوری اسلامی

به هر برگی از تاریخچه ی این رژیم ننگین جمهوری اسلامی نگاه
می اندازی پر است از سرکوب،شکنجه،تجاوز،کشتار،گستاخی
گزافه گویی،ستمگری وبیدادگری.
هیچ کار ننگینی را نمی توان سراغ داشت که این رژیم به آن ها
دست نزده باشد.
چه می شود کرد خوب رژیم اسلامی یک رژیم تمامیت خواه است
که می خواهد همگان را شیعه کند،گمان نکنید که رژیم اسلامی
دست کمی از گروه های هراسگری چون داعش ندارد،این رژیم
پیشگام تر از آن ها بود و کارش را از سال ۵۷ که کشورمان
ایران را به دست گرفت،آغاز کرد.
شما یک نمونه کار پلید و زشت بگویید که این رژيم دینی آن
را انجام نداده باشد،خوب پایه و بنیاد این رژیم برپایه ی باورهای
دینی است،باورهایی که با آزادی و دموکراسی همخوانی ندارند.
شما نمی توانید در جهان امروز با باورهای هزاره های دور زندگی
بکنید،باورهایی که با سنجه های امروز بسیار بسیار نابخردانه اند.
رژیم تمامیت خواه دینی در ایران یک رژیم واپس گرا و رونوشتی
از خودکامگی های دینی در سده های میانی اروپاست.
هنوز قانون های نوشته شده در کشور ما برپایه ی باورهای دینی اند
شما قانون پایه ای نوشته شده در کشورمان را با آگهی دادیک
آدمیان(حقوق بشر) بسنجید تا ببینید ما تا چه اندازه دچار
کهنگی هستیم،این رژیم همه ی کوشش و توانش برای دیکته کردن
باورهای تاریخ گذشته ی دینی به مردم است.
هنوز می بینیم که سردمدران این رژيم دارای باورهای زن ستیزانه اند.
و شاید این را آشکارا بر زبان نیاورند ولی هدفشان از میان برداشتن
و نابودی دگراندیشان،به ویژه ما آزاداندیشان خداناباور است.
رفتار رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی با بهاییان،سنی ها،یهودیان
زرتشتیان،بی دینان و بی خدایان بهترین گواه برای تایید
گفته هایم است.
ناگفته نماند که آخوندها در ایران برپایه ی باورهای دینی شان
هیچ گاه برده داری را نفی نکرده اند و باوردارند که می توان
ناباوران را به بردگی گرفت و یا آن ها را شکنجه و کشتار کرد.

ما با چنین رژیم روبرو هستیم،آن هم نه در زمان باستان بلکه اکنون.

۱۰-۲-۲۵۷۴ پارسی

خمس،زکات،صدقه و آخوندها

پیشوایان روهانی،داومند(مدعی)آنند که بخشندگی را آموزش می دهند
خوب این طبیعی است زیرا زندگی ایشان وابسته به سدقه(صدقه)است.
در واقع همه ی گدایان به دنبال بخشندگی سایرین هستند.

از رابرت اینگرسول

بن مایه:از تارنگار حسام حسامی.

۱۰-۲-۲۵۷۴ پارسی

پا به میدان گذاشته ایم ،یا از قفس تن رهایی می یابیم یا قفس ظلم شما رادرهم می شکنیم

آری زنده یاد ستار بهشتی در واپسین نوشته ی خود در تارنگارش
به نبرد ترس می رود و در پاسخ به هراس آفرینی های سرکوبگران
رژیم توتالیتر اسلامی ،این چنین می نویسد.

پا به میدان گذاشته ایم،یا از قفس تن رهایی می یابیم
یا قفس ظلم شما را در هم می شکنیم.

۹-۲-۲۵۷۴ پارسی