دنباله دار هالی

دنباله دار هالی هر ۷۶ سال یک بار به دور خورشید می گردد
و در سال ۱۰۶۶ نمایان شد و هارولد پادشاه انگلستان را
ترساند و ۲۴۰ سال پیش از زایش(میلاد)،اخترشناسان چینی
هالی را دیدند و آن را ستاره ی جارو نام گذاردند.
و در سال ۱۸۶۲ ادوارد هالی ،اخترشناس انگلیسی
دنباله داری را دید که سپس تر ها نام این اخترشناس
بر آن گذارده شد.

۱۱-۱۱-۲۵۷۳ پارسی

Advertisements

چشم های تریلوبیت ها

اگرچه تریلوبیت ها نخستین جانوران دارای چشم نبودند.
ولی تریلوبیت ها یکی از پیچیده ترین سامانه های دیداری
را در میان جانوران داشتند.
بیشتر تریلوبیت ها دارای چشم های چند تکه ای بودند
که ادسی های(لنزهای) زیادی را در برداشتند.
چشم چندتکه ای یا آمیختی(ترکیبی) در بندپایان مانند
جمندگان(حشره ها) بسیار هساس به جنبش و تکان های
پیرامونشان هستند و بیشتر نزدیک بین اند.
سه گونه ی شناخته شده ی چشم در میان تریلوبیت ها
به چشم می خورد.
هولوکروال ،شیزوکروال،آباتوکوروال

در چشم های هولوکروال
ما با شمار زیادی از ادسی ها(لنزها) بسیار کوچکی
روبه رو هستیم که گاه شمارشان تا ۱۵۰۰۰ هم می رسیده است.
یک لایه ی قرنیه همه ی ادسی ها(لنزها) را پوشش می دهد.
همه ی لنزها در پیوند با یکدیگرند و پوسته ی قرنیه
همه ی رویه (سطح) را پوشش می دهد.
در چشم هولوکروال همه ی ادسی ها(لنزها) به هم چسبیده اند
و اسکالرا(صلبیه) که بافت پیونددهنده ی میان لنزها
به همدیگر است دیده نمی شود.

1

فرتور از کلارکسون به سال ۱۹۷۵

2

در چشم های شیزوکروال
ما باادسی های(لنزهای) کمتر روبرو می شویم که
شمار لنزها تا ۷۰۰ هم می رسیده است و این لنزها اندکی
بزرگ تر از لنزها در چشم هولوکروال هستند.
لنزها(ادسی ها) جدا از یکدیگرند.
اسکالرا(صلبیه)گودتر از ادسی ها(لنزها)است
و برای هر لنز یک قرنیه داریم و گسترش پوشش قرنیه
به سوی اسکالرا(صلبیه-سلبیه) است.

11

فرتور از لوی-ستی به سال ۱۹۹۳

12

در چشم های آباتوکروال
شمار لنزها(ادسی ها) در این چشم ها تا ۷۰ می رسد
که اندکی کوچک اند و نه چندان پرشمار.
هر ادسی(لنز) قرنیه ی ویژه ی خودش را دارد.
لنزها جدا از هم دیگرند.
پوشش قرنیه در لبه ی لنزها پایان می یابد.
اسکالرا(سلبیه-صلبیه)یا همان بافت پیوندی میان
لنزها چندان پایین تر از لنزها جای ندارند ولی
اندکی گودترند.
در هر لنز یک قرنیه داریم.

41

فرتور از ژانگ و کلارکسون به سال ۱۹۹۰
42

نکته: این نوشته برگردان از تارنمای تریلوبیتز دات
اینفو می باشد.

بن مایه
trilobites.info

۱۰-۱۱-۲۵۷۳ پارسی

باورهایی که نمی توانم با آن ها کنار بیایم

که گفته است که زمین تنها و تنها برای ما انسان ها
و ویژه ی ما ساخته شده؟ویا این که پیدایش ستارگان
همه و همه برای این است که زینت بخش آسمان زمین باشند؟
چرا باید زمین کانون جهان می بود و یا همه چیز به گرداگرد
آن می گشت؟ چون شماری این گونه می پنداشتند؟
آیا زمین دارای ستون هایی به نام کوه است؟
آیا این پذیرفتنی است که بگوییم نخست زمین پدیدار شد
و سپس آسمان ها؟که گمان نکنم چون زمین کم سال تر
از جهان است.
مگر می شود که بپذیریم کوه ها نگهدارنده های زمین اند؟
چه گونه می شود باور کرد که خدایی هست که دارای تختگاه
است و نوکران و فرشتگانی برای خودش آفریده است؟
من که هیچ گاه نتوانسته ام با این چنین باورهایی
کنار بیابم،شما را نمی دانم.

۹-۱۱-۲۵۷۳ پارسی