مکتب لوکایاتا و بی خدایی در هند باستان

در کشور هند و در زمان های دور گروهی از آزاداندیشان
بانام لوکایاتاهابوده اند که نشانه هایی از آن ها
از ۶۰۰ سال پیش از زایش تا پایان سده ی ۱۴ در دست است.
این گروه از آزاداندیشان به جهان مادی،آدمیان،جانوران
و هرآن چه که در پیرامونشان بود باورداشتند و
به چیزی فراسویی باورنداشته اند.
لوکابه مانک جهان و لوکایاتا به مانک آن چیزهایی
است که در پیرامون و گرداگرد جهان می باشد.
لوکایاتاها باورمند به این جهان بودند و به چیزهایی
مانند دوزخ و یا هر آن چه آسمانی خوانده می شدند
باور نداشتند.
کارواکا یا همان لوکایاتا یک سامانه ی اندیشه ای
است که باور به خدا و جهان پسین در آن جایی ندارد.
گفته می شودلوکایاتاهاآموزه هایشان را از نسکی باستانی
به نام کارواکا دراما که به گرایند زیاد نام
نویسنده اش کارواکا بوده است گرفته اند.
چارچوب اندیشه ای لوکایاتا،سرانجام آدمی را نیستی و
مرگ می داند و بر این پایه استوار است که نمی توان
در میان یک رشته پندار زندگی کرد و باید بتوان
راستینگی(واقعیت)را به یاری آروین(تجربه) و درک
و فهم به دست آورد و چیزی که نتوانیم آن را درک
و لمس بکنیم را بیهوده می داند.
دست کشیدن از جهان و دل بستن به جهانی پسین،کاری
بیهوده است و باید از جهانی که در آنیم لذت ببریم .
در چارچوب اندیشه ای لوکایاتا،جهان تنها ماده است
و چیزهای که فرامادی خوانده می شوند،باشندگی ندارد.
در چارچوب اندیشه ی لوکایاتایی ،ما برای رسیدن به
هازه ای(جامعه ای)اخلاقی نیازی به نیرویی آسمانی
مانند خدا و یا هر نیرویی که روهانی خوانده می شود
نداریم و می توانیم با نیروی خرد و
توان ذهنی ای که داریم به آن دست یابیم.

۱۰-۱۰-۲۵۷۳ پارسی

Advertisements

آزاد اندیشی به نام جوردانو برونو

جوردانوبرونو را می توان یکی دیگر از نشانه های
آغاز آزادی اندیشه ی نوین دانست.
برونوی ایتالیایی نویسنده ،فیلسوف و اندیشگر ایتالیایی
بود و همواره بسیاری از باورها را به چالش می کشید
اوایده ی کوپرنیک(سامانه ی خورشیدی)را پذیرفته
بود و درباره اش سخنرانی می کرد.
او همواره به شوند آزاداندیشی اش در ختر دستگیری
بود،او پس از ۱۴ سال و هنگامی که در ونیز بود با
خیانت شاگردش که به درخواست او به ونیز آمده بود
در دام می افتد و به دستگاه بازپرسی باورها که
در آن زمان کلیسا بود سپرده می شود.
سرانجام این مرد آزاداندیش در فوریه ی سال۱۶۰۰به
اتهام بی خدایی در آتش سوزانده می شود.

یادو نام همه ی آزاداندیشان و آزادی خواهان
را گرامی می داریم.

۱۰-۱۰-۲۵۷۳ پارسی

اروین شرودینگر

اروین شرودینگر(۱۸۸۷-۱۹۶۱)در اتریش زاده شد.
در سال ۱۹۲۶ مکانیک موجی را پدید آورد.
در سال ۱۹۳۳ ،زمانی که هیتلر و رژیم نازی سرکار
آمدند ،از آلمان گریخت.
از سال ۱۹۴۰ تا سال ۱۹۵۶ که بازنشسته شد ،استاد فیزیک
بنیاد دوبلین در خوانش های(مطالعه های)پیشرفته بود.

۹-۱۰-۲۵۷۳ پارسی

نبود آزادی و سرکوب آزادی ها در ایران

در ایران نشانی از آزادی در اندیشه،گفتار و نوشتار
نیست و هر اندیشه ، نوشتار و گفتاری می بایست در
درون چارچوپ های دینی باشد،و این پذیرفتنی نیست.

در ایران شما نخواهید توانست هیچ رسانه ی آزادی را
بیابید چرا که همه ی رسانه های درون مرزی در دست
یک رژیم توتالیتر دینی است.

کاربران اینترنت در ایران ،دسترسی آزادانه به
اینترنت ندارند و اینترنت در ایران با سانسور
و پایش گسترده از سوی رژیم خودکامه روبروست
و کاربران اینترنت برای دسترسی به رسانه ی
آزادی چون اینترنت می بایست از فیلترشکن ها
استفاده بکنند.

۸-۱۰-۲۵۷۳ پارسی