جادادن همه ی گونه های جانوری خشکی زی در یک کشتی؟

مگر می شود یک جفت از همه ی گونه های جانوری خشکی زی
را درون یک کشتی جای داد آن هم در زمان های بسیار دور
که نه همه ی گونه های جانوری شناخته شده بودند و نه
فناوری و دانش ساخت این چنین کشتی در دست بوده است.
شما نیز مانند من داستان ها و افسانه های زیادی را
در این زمینه که به پیش از تاریخ برمی گردند را
شنیده و یا خوانده اید.
این چنین کاری امروزه با پیشرفت شگرف دانش و فناوری
بسیار سخت و ناشدنی است چه برسد به آن زمان ها.
چرا که هنوز که هنوز است همه ی گونه های جانوری
شناخته نشده اند چه برسد به زمان باستان.

۸-۹-۲۵۷۳ پارسی

آزادی ام را با هیچ چیزی دادو ستد نخواهم کرد

من هرگز نمی توانم بپذیرم که کسانی پیدا بشوند و بگویند
که چگونه بیندیشم و چگونه نیندیشم
چگونه زندگی بکنم و چگونه زندگی نکنم
چه بپرسم و چه نپرسم
نمی توانم بپذیرم که پرسشگری ،شک گرایی و
خردگرایی در من کشته شود.
نه هرگز،آزادی ام را با هیچ چیزی دادوستد نخواهم کرد
هتااگر در پاسداری از آزادی ام بر سر دار بروم.
من با آزادی همزادم و در نبود آزادی خواهم پژمرد.

۸-۹-۲۵۷۳ پارسی

دو گفته

دانا نادان را می شناسد چون خودش روزی نادان
بوده است ولی نادان دانا را نمی شناسد چون هرگز
دانا نبوده است.

از افلاتون

هرکسی باوری را بپذیرد ، بی آن که شوندی برای پذیرش
آن داشته باشد ،نادانی بیش نیست.

از برتراند راسل

7/9/2573 پارسی