بهشت و دوزخ

این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت؟
هر کجا وقت خوش افتاد ،همان جا بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود
گر درون تیره نباشد ،همه دنیاست بهشت

از صائب تبریزی

9/8/2573 پارسی
9/8/1393 خورشیدی