چین

نام کشور چین در همه ی جهان از نام پارسی این کشور
گرفته شده است.
ایرانیان نام این سرزمین را از واژه ی سانسکریت
چینا گرفته اند.
به نگر می رسد که واژه ی چین در پارسی و چینا در
سانسکریت برگرفته شده از نام زنجیره ی پادشاهی
شین بوده باشد که دو هزار و دویست سال پیش در چین
فرمان می راندند.
خود چینی ها کشورشان را بیشتر ژونگ هوان می نامند.

8/7/2573 پارسی

در یک نوسانگر ریزموج چه رخ می دهد؟

در یک نوسانگر ریزموج یا همان میکروویو،نوسان های الکتریکی
یک مدار به میله ای در یک شیپورک فلزی هدایت می شود این نوسان ها
در شیپورک دگرگونی در میدان های الکتریکی و مگناتیکی(مغناطیسی) پدید
می آورد که به ریخت تابش به بازه های(مسافت های) دور می رسد.

8/7/2573 پارسی

درباره ی اورانوس

اورانوس سومین کره و گویال(سیاره) گازی ریخت در
سامانه ی خورشیدی است که هر 84 سال یک بار خورشید
را دور می زند.
جو اورانوی بیش تر از گازهایی چون هیدروژن ،هلیوم
و اندکی هم متان(پدید آورنده ی رنگ سبز) ساخت
یافته است.
جو اورانوس به شوند دوری از خورشید بسیار سرد است.
ابرهایی که در لایه های بالا تر جو اورانوس جای دارند
دارای متان هستند و بسیار سردند.
دما در لایه های بالایی جوی اورانوس نزدیک به 220 درجه ی
سانتی گراد زیر زفر(صفر) و دارای فشاری نزدیک به یک دهم
فشار جو زمین است.
هنگامی که به سوی هسته پیش می رویم با افزایش دما
به 370 درجه ی سانتی گراد و فشاری نزدیک به 217 برابر
فشارجو زمین روبرو خواهیم بود.
به گرآیند (احتمال) زیاد اورانوس دارای یک هسته ی
سنگی ساخت یافته از هیدروژن وهلیوم انبوه است.
اورانوس هر هفده ساعت یکبار به دور خودش می چرخدو
به همین شوند هم میدان آهنربایی(مگناتیکی) را پدید
می آورد.
میدان آهنربایی(مگناتیکی-مغناطیسی) اورانوس یک
مگناتیک سپهر می سازد که بادهای خورشیدی را می کژاند.
بادهای خورشیدی در بردارنده ی ذره های پرانرژی اند
که پس از برخورد با مگناتیک سپهر ،کمربندهای تابشی
را پدید می آورند.
اورانوی دارای 13 چنبره(حلقه) به گرد خودش و 27 ماه
می باشد.
ساختار اورانوس از درون به بیرون بدین گونه است.
هسته،گوشته،اتمسفردرونی،اتمسفر بیرونی

8/7/2573 پارسی