گرانش ، دستگاه گردش خون ،فرگشت

می دانیم که فرگشت جانوران برخاسته از جهش های ژنی
و گزینش به هنجار(انتخاب طبیعی) است.
فرگشت دستگاه گردش خون نیز به این گونه است.
این را هم می دانیم که جهش های ژنی پیشامدی اند و
از میان پرشمار جهش ژنی تنها یکی به سود جانور می باشد.
خزنده ای کوچک که دویست میلیون سال پیش می زیست با
فرگشت دستگاه گردش خون اش و فراگردیدن به یک
پستاندار توانست جانورانی چون بلوچیترها ،ماموت ها
شترهای بزرگ ،اسب ها و سایر پستانداران بزرگ را
پدید آورد.
جانوران برای فرگشت ونیرومند تر شدن ور فتن به
پله های بالاتر نیاز به جهش ژنی و گزینش به هنجار
دارند.
شمار ژن های گوناگونی را که موش می تواند در یک سال
بسازد را اگر پیل ها بخواهند بسازند نیاز به چندین
هزارسال زمان دارند.
ماموت ها چند میلیون سال پیش به شوند زادآوری و
همتاسازی کم نتوانستند به پله های بالاتری بروند
و اکنون پیل ها بازمانده ی ماموت هایند.
پیل ها در دویست میلیون سال پیش پستانداران کوچک
نخستینی بودند که توان زادآوری زیادی داشتند
پس شمار ژن های ساخته شده شان در بازه ی زمانی
کوتاه بسیار زیاد بود و می توانستند باتندی دچار
فرگشت شوند و بخت زیادی برای فرگشت داشتند تا بتوانند
جانوری بزرگ تر را بیافرینند.
همان گونه که می دانیم پیوند وارونی میان بزرگی
جانوران و توان زادآوری شان هست.
افزایش گرانش زمین جانوران را به سوی کوچک تر شدن
می کشاند و از سوی دیگر جانوران هراندازه که کوچک تر
می شوند توان زادآوری و شتاب آن افزایش می یابد و
می توانند ژنوتیپ های زیادی را پدیدآورند و ژنوتیپ های
ساخت دستگاه گردش خون نیرومند را بیابند و با آن بر
نیروی گرانشی زمین چیره و بزرگ تر شوند.
جانوران با بزرگ شدنشان دو باره زادآوری شان می کاهد
و باز گرانش برآن ها چیره می شود و این کار پیوسته
رخ می دهد.
هرچند سالیانه گرانش زمین افزایش می یابد ولی جانوران
نیز روش ها ی چیره شدن برآن را می آموزند و بزرگ تر
می شوند.
پس همیشه آغاز رده ی فرگشت یافته تر پسین از جانوران
کوچک رده ی پیشین است.

9/6/2573 پارسی

به سانسور اینترنت نه بگوییم

25445

بیاییم همگی به سانسور بی رویه ی اینترنت نه بگوییم
و خواستار دسترسی آسان و آزادانه به اینترنت باشیم.

نکته: دسترسی به رسانه های آزاد داد(حق) ماست.

8/6/2573 پارسی