اینترنت و آزادی

مردم بایددر هرجایی دسترسی آزادانه به اینترنت
داشته باشند و بتوانند آزادانه و بی هیچ ترس و
هراسی سخنان ودیدگاه هایشان را بگویند.
پایش و سانسور پیوسته و بی اندازه ی اینترنت
در هیچ کشوری پذیرفته نیست.
پالایش تارنماها در برخی افته ها(موارد) مانند
هرزه نگاری ،هراس افکنی ،نژادپرستی و آشوبگری
تبهکاری ،جنگ افروزی و هرچیزی که آسیب زا
و از میان برنده امنیت و آرامش باشد
روا خواهد بودو این کار باید انجام شود.
ولی نباید این ها دست مایه ای شود برای این
که همواره بر زندگی مردم سرک کشیده شود
و مردم آرامش و آسایش نداشته باشند و همیشه
بپندارند که دارند پاییده می شوند.
که این کار چندان با آزادی و دادیک آدمیان
همخوانی نخواهد داشت.

نکته: دادیک آدمیان =حقوق بشر

9/5/2573 پارسی
9/5/1393 خورشیدی

Advertisements

آدم ، فرازمینی یا گردشگر زمان؟

youtube.com/watch?v=YZM3ufb588k

این فیلم که در سال 1937 زایشی(میلادی) گرفته شده است
زنی را نشان می دهد که دستگاهی مانند گوشی را در کنار
گوشش گرفته و دارد گفت و گو می کند.
پرسش این که این زن کیست ،آن دستگاه چیست و با چه
کسی گفت و گو می کند؟

9/5/2573 پارسی
9/5/1393 خورشیدی