از رخنه ی اندیشه ی من می ترسی

سخن گزافه خریدار ندارد پس تو که پوزه بند
بردهان من می بندی ، از درستی اندیشه ی من
و از رخنه ی اندیشه ی من می ترسی.

از احمد شاملو

9/4/2573 پارسی
9/4/1393 خورشیدی