آزادی ، دریایی توفانی است

آزادی، دریایی توفانی است
مردان بزدل ، آرامش خودکامگی (استبداد) را
به این توفان برتری می دهند.

از توماس جفرسون

9/4/2573 پارسی
9/4/1393 خورشیدی

Advertisements

از رخنه ی اندیشه ی من می ترسی

سخن گزافه خریدار ندارد پس تو که پوزه بند
بردهان من می بندی ، از درستی اندیشه ی من
و از رخنه ی اندیشه ی من می ترسی.

از احمد شاملو

9/4/2573 پارسی
9/4/1393 خورشیدی