فانوسم را دزدیده اند

1

این روزهای تکراری
پشتم مثه یک کوهه
هرثانیه ، هر لحظه
بامن ولی بی روحه
فانوسم رو دزیدن
تاریکه نمی بینم
توقلب تو آشوبه
من با تو نمی شینم
قلبم پره از کینه
یک مرد پر از دردم
تو سردی این پاییز
هتا نمی گم سردم
دل خسته از این غم ها
تنهایی رو دوست دارم
از سختی این دنیا یک لحظه نمی بارم

از آهنگ کینه ی متین 2 حنجره یا همان متین معارفی

9/2/2573 پارسی
9/2/1393 خورشیدی