مردم سالاری

مردم سالاری بر پایه ی پیوند میان شهروند با شهروند
پدید می آید و در یک سامانه ی مردم سالار همه ی
بربست ها(قانون ها) را شهروندان می نویسند
یکای(واحد) مردم سالاری ، شهروند است و در یک سامانه ی
مردم سالار همه ی مردم(شهروندان) از دادیک(حقوق) یکسانی
برخوردارند و هیچ کسی به کس دیگر برتری ندارد
در کشوری که برپایه ی مردم سالاری پایه ریزی شده است
هر شهروند می تواند به هر اندیشه و باوری باشد و
می تواند آزادانه سخن بگوید ولی نباید آسیبی به دیگران برساند
کوتاه سخن آن که، مردم سالاری همان شهروند سالاری و یا
فرمانروایی مردم بر مردم است

10/1/2573 پارسی
10/1/1393 خورشیدی