کشتارددمنشانه ی هفت روباه در اسپهان

شکارگران سنگدل این بار به جان روباه ها افتادندو هفت روباه
را پس از کشتن و بریدن دمشان آن ها را در کنارجاده چیدند
و به نمایش همگان گذاشتند
این رویداد هولناک و ناگوار شب دوشنبه ششم بهمن ماه در
شهرستان کمشچه رخ داد
این برخورد نکردن هاو نادیده گرفتن های دادیک(حقوق) گونه های جانوری
کار را به جایی رسانده است که برخی این چنین گستاخانه گونه های جانوری
را ددمنشانه می کشند و از هیچ سنگدلی درباره ی این جانوران
زبان بسته فروگذار نمی کنند
چرا بااین چنین کسان برخورد سختی نمی شود تا دیگر
بیننده ی زیرپاگذشتن دادیک(حقوق) گونه های جانوری نباشیم؟

9/11/2572 پارسی
9/11/1392 خورشیدی

افزایش کارکرد مغز پس از مرگ

دانشمندان پس از آزمایش های انجام گرفته روی موش های بیابانی
دریافته اند که پس از مرگ ،کارکرد مغزی این موش ها تا 30ثانیه
افزایش می یابد
کنش های الکتریکی مغز که نشانه ی هوشیاری و کنشگر(فعال) بودن
مغز و خود آگاهی است در بازه ی زمانی کوتاهی پس از مرگ
تا اندازه ای بیش از زمان هوشیاری و بیداری است
وافزایش پرتوهای گامای گسیل شده هم که به نوبه ی خود
نشانه ی افزایش هوشیاری است
کسانی که پس از ایست قلبی دوباره به زندگی بازگشته اند
از گذرگاهی نورانی سخن می گویند که شاید پیامد همین افزایش
کنش های مغزی پس از مرگ باشد
ولی برخی دانشمندان ، دیده شدن گذرگاه نورانی را از سوی کسانی که
دوباره به زندگی بازگشته اند راتنها پنداربافی ای می دانند که
شاید به دنبال کاهش اکسیژن و قند (گلوکز) در مغزرخ داده باشد
پیش از این پنداشته می شد که پس از مرگ و به شوند کاهش اکسیژن وقند
مغز از کار می افتد ولی این پژوهش نشان می دهد که پس از مرگ
هرچند مغز دچار کمبود اکسیژن وقند می شود ولی در بازه ی
زمانی کوتاهی کارکردش افزایش می یابد

9/11/2572 پارسی
9/11/1392 خورشیدی

زیست پذیر بودن بهرام در 3.7 میلیارد سال پیش

بهرام نورد گاه(فرصت) توانسته است در دهانه های آتشفشانی روی
کشه ی نیمگان(خط استوای) بهرام نشانه هایی از آب را بیابد
دانشمندان پس از بررسی و آزمایش های گوناگون بر روی این
افته(مورد) به این برآمد رسیده اند که 3.7 میلیارد سال پیش زمینه های
برای پیدایش گونه های زیستی بر روی بهرام فراهم بوده است
گفتنی است لایه ی رویی بهرام از تکه های شهاب سنگی پوشیده شده است

9/11/2572 پارسی
9/11/1392 خورشیدی