هنگامی که پلنگ زخمی خرم آباد زمین گیر می شود

1

2

3

4

پلنگ زخمی ای که درخرم آباداز سوی شکارگران 4گلوله خورده بود
در ششم دی ماه به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران رسید
تا درمان شود پس از پرتونگاری های انجام شده روی این ماده پلنگ
روشن شدکه از چهار گلوله برخوردکرده به این پلنگ سه گلوله از
پیکر پلنگ بیرون رفته و تنها یک گلوله، آن هم در ستون مهره های
این پلنگ گیرکرده است
پزشکان می گویند این ماده پلنگ دچار آسیب نخاعی خواهد شد
و امیدوارند که این آسیب نخاعی به زمین گیر شدن
این ماده پلنگ نیانجامدچرا که زندگی اش سخت ودشوار خواهد شد

8/10/2572 پارسی
8/10/1392 خورشیدی

کشتار سنگدلانه ی پلنگ ماده با چوب و سنگ در شهرستان تایباد

2

3

4

1

گفته می شود در شهرستان تایباد استان خراسان میانی ماده پلنگی
از سوی سگ های گله دنبال و گرفتار می شود و سپس چهار تن از چوپانان
سر می رسندو سنگدلانه و ددمنشانه(وحشیانه) با چوب و سنگ
به جان این ماده پلنگ می افتند و آن را از پای در می آورند
گفتنی است که کاسه ی سر و فک پایین این ماده پلنگ خرده شده است

8/10/2572 پارسی
8/10/1392 خورشیدی