چشم سوم،چشمی رشد نیافته در مغز انسان

1

2

آدمیان همگی دارای چشمی رشد نیافته در مغزشان هستند
این چشم رشد نیافته ساختاری همانند دو چشم ما دارد
که دارای گیرنده های نوری نیز هست
نام این چشم رشد نیافته تراوان ناژویی (غده ی صنوبری) است
این تراوان ناژویی(غده ی صنوبری -مخروطی) نام دیگری نیز دارد
و آن چشم سوم می باشد
گفتنی است این تراوان(غده) از خود ماده ای با نام ملاتونین
تراوش می کند وهم چنین دارای گیرنده های نوری است
هنگامی که آدمی در جایی تاریک وکم نور باشد این تراوان(عده) بی کنش است
ولی هنگامی که آدمی د رجایی روشن ونورانی باشد
این تراوان از خود ملاتونین بیرون می دهد
با این همه هنوز آگاهی های چندانی درباره ی این تراوان(غده) که
چشم سوم نیز نام دارد در دست نیست

9/8/2572 پارسی
9/8/1392 خورشیدی

ساختار جهان و مغز انسان همانندی زیادی با هم دارند

می توان گفت که مغز انسان یک جهان بسیار کوچک است
ستان رویداد(افق رویداد) یک سیاه چاله ،جایی بی بازگشت و
جایی است که نیروی کششی هرچیزی را به درون سیاه چاله می کشد
که همانند هسته ی یک یاخته(سلول) است که از برون رفت هرچیزی
که به آن درونشده و در آن گیراندازی شده است ، پیشگیری می کند
هم سیاه چاله و هم یاخته های زنده ، بسته هایی از پرتوهای
کهربا آهنربایی(الکترومغناطیسی-الکتروآهنربایی) را به بیرون می فرستند
به گفته ی پژوهشگران ، هرآن چه که در جهان بزرگ ما هست
در یک یاخته ی (سلول) زیستی به چهر جهانی کوچک بازتاب یافته است
برپایه ی همانندسازی های رایانه ای می توان گفت که برهم کنش ها
در کهکشان ها همانند برهم کنش هایی(فعل وانفعالات)است
که در تنیده ی(شبکه ی) تارهای مغزی انسان رخ می دهند

8/9/2572 پارسی
8/9/1392 خورشیدی

درد خود شیفتگی

هنگامی که خودشیفته می شوی ،همواره می خواهی فراتر از همه باشی
و هرجا نشانی از تو باشد
هنگامی که دچار خود شیفتگی می شوی ،تباهی به سراغت می آید
آن چنان که هرنوشیدنی ای که تشنگی خودشیفتگی تو را فروبنشاند
می نوشی ولی باز تشنه تر می گردی
تا آن که پای به گامه ی برتری جویی می نهی وآن گاه که این
برتری جویی و خود شیفتگی در تو اوج گرفت
تبارت،نژادت،زادگانت،خانه ات،شهرت ،کشور و باورت
را برترین خواهی دانست وبرای نشان دادن این برتری ها
به پا خواهی خاست ،خیزشی که برآمد(نتیجه ی)آن خون واشک و
ویرانی ونابودی است و آن گاه کسانی که خواست تو را برنمی تابند
در برابرت می ایستند و جنگ وستیزی آغاز می گردد
که هزاران درد پایان ناپذیر را به دنبال خود خواهد داشت

8/9/2572 پارسی
8/9/1392 خورشیدی

جاودانگی عشق در تپه حسنلو،ایران

252

دیرینگی این دو استخوان بندی (اسکلت) به 2800 سال پیش می رسد
این دو استخوان بندی (اسکلت) به هنگام کاوش ها در تپه حسنلوی
استان آتروپاتگان باختری(آذربایجان غربی) در سال 1351یافت شده اند

8/9/2572 پارسی
8/9/1392 خورشیدی