تارشماره یا همان آی پی چیست؟

تارشماره(آی پی) شماره ای است که به هررایانه ودستگاهی که به
بستار(اینترنت) می پیوندد
ویژه می شود برای نمونه یک تارشماره(آی پی) بدین گونه است
216.25.69.148
این تارشماره ها برپایه ی 10 یا همان ده دهی نوشته می شوند و دارای
سه دیل(نقطه) و 4 شماره است ، هرتارشماره(آی پی) که میان این
دیلها(نقطه ها)است ،می تواند از 0 تا 256 باشد.
این تارشماره را که برپایه ی 10 است را رایانه ها نمی توانند دریابند
و آن ها را در پایه ی 2 (دو دویی یا همان صفر ویک) می بینند
تارشماره ها(آی پی) ها به دو گونه اند: ایستا وپویا

تارشماره ی پویا با هر بار پیوستن به بستار(اینترنت) می دگرد
ولی تارشماره ی ایستا بدین گونه نیست
از یاد نبرید که یک تارشماره ، شماره ای 32بیتی است

25/7/2572 پارسی
25/7/1392 خورشیدی

Advertisements