ایران ستیزان به دنبال چه اند؟

ایران ستیزان به دنبال چه اند؟
دشمنی با زبان پارسی و فردوسی، دشمنی با نمادهای زادگانی و
ایرانی چون نوروز ،جشن سده ومهرگان وچهارشنبه سوری
دشمنی با بزرگانی چون کوروش ، داریوش وزرتشت و.. تاراج وفروش
آفرینه های باستانی ایران
زدودن تاریخ ایران باستان از کتاب های درسی دانش آموزان
و دانشجویان ،مبارزه با نام های ایرانی که دربرگیرنده ی
نام مردم، خیابان ها وشهرهانیزاست

9/8/2572 پارسی
9/8/1392 خورشیدی

Advertisements

اندکی درنگ

نیک دیدم گزیده ای از سخن نیکوی محمدرضا پهلوی را در این جا بیاورم
تا اندکی در آن درنگ کنیم

به جای این که من می کوشیدم تا به مردم ایران بگویم که شما می توانید به کمک خودتان
توانایی هایتان وداشته هایتان ، کشوری بزرگ و ستودنی در جهان باشید
امروز به این مردم می گویند ومی خواهند به آنان بپذیرانند که شما مردمی ندار
بی چیز، درمانده ووامانده ای بیش نیستید و نمی توانید این چنین بلند پروازی هایی داشته باشید

9/8/2572 پارسی
9/8/1392 خورشیدی

استوانه ی کوروش بزرگ به ریخت تخت(مسطح) و به دبیره ی میخی ساخته شد

1

2

3

4

5

6

استوانه ی کوروش بزرگ، استوانه ای است گلی که پس از درونش(ورود)پیروزمندانه ی
کوروش بزرگ به بابل در 2552 سال پیش و به فرمان کوروش بزرگ نوشته شده است
فرتورهایی که در بالا آمده اند گل نوشته ای است تخت به دبیره ی میخی ، با رونوشت برداری از استوانه ی کوروش بزرگ که بدست سهیل دلشاد ساخته شده است

9/8/2572 پارسی
9/8/1392 خورشیدی

فرتورهای روز

1

2

3

4

5

6

برای دریافت هرکدام از فرتورها در اندازه ی بزرگتر، روی آن کلید کنید

9/8/2572 پارسی
9/8/1392 خورشیدی