فرتورهای کمتر دیده شده از بازی والیبال ایران وایتالیا

52533111141855855141414112588500000

برای دریافت هرکدام از فرتورها در اندازه ی بزرگتر، روی آن کلید(کلیک) کنید

8/6/2572پارسی
8/6/1392 خورشیدی

Advertisements

دست از سرکچل زنان ودختران بردارید

878788858585588585252542858588585785585744745425214

برای دریافت هرکدام از فرتورها (عکس ها) در اندازه ی بزرگتر ، روی آن کلید(کلیک) کنید

نکته: فرتورها از خبرگزاری ایسنا می باشد
8/6/2572پارسی
8/6/1392خورشیدی

ستایش ایران در سروده ها وگفته های مهدی اخوان ثالث

2525252

همان گونه که می دانید ، مهدی اخوان ثالث از بزرگترین
چامه سرایان پارسی بوده است
وآن چنان که خودش می گوید، خون ورگش در خاک ایران ریشه دوانده بود
نمود این ایران دوستی و میهن پرستی اخوان ثالث را می توان در
گفته ها وسروده هایش یافت که در این نوشتار چند نمونه از آن ها را می آورم
————————————————–
اخوان ثالث می گوید: مسئله این است که من می گویم ایران امروز ودیروز
را دوست دارم ، حب وطن دارم ، وحق شناس مادرم، خاکم ، سرزمینم
و فرندان بزرگش هستم ، همین
—————————————
ولی خون من ریشه در این خاک دارد / به هجرت از این سرزمین نیست قادر
—————————————-
آری ایران را دوست دارم ، سرزمینم را دوست دارم و برای چیزهایی که
از دست رفته است ، افسوس می خورم
—————————————-
عشق و ایمان به ایران در دو گیتی هم نگنجد
—————————————-
من مرثیه خوان وطن مرده ی خویشم
—————————————-
هم اورمزد و هم ایزدانت پرستم / هم آن فر و فروهر را دوست دارم
گرانمایه زرتشت را من فزونتر / ز هر پیر وپیغامبر دوست دارم
—————————————-
تو را ای گرانمایه ی دیرینه ، ایران تو را ای گران گوهر دوست دارم
—————————————–
بگو بی ریشه شادابان بترسند از خزان امید / تو را در ژرفای خاک وخون ایران ریشه دارد دل

7/6/2572پارسی
7/6/1392 خورشیدی