مردم با تلویزیون و سینما قهر کرده اند

حسین لطیفی ، کارگردان فیلم دود کش که ماه رمضان امسال
از تنسته ی(شبکه ی ) یک پخش می شود
می گوید : مردم با تلویزیون قهر کرده اند ولی شاید گاهی
شانسی تلویزیون را در خانه روشن کنند و یک کانالی را ببینند
حسین لطیفی وضعیت سینما را بدتر از تلویزیون می داند
و می گوید دل نگران سینماست چرا که مردم با سینما هم قهر کرده اند
9/5/2572 پارسی
9/5/1392 خورشیدی

به یاد بزرگمرد تاریخ ساز ایران ، رضا شاه پهلوی

رضا خان مردی بود که همواره حس میهن پرستی در او می جوشید و گاه سرریز می شد
او هرگز نمی توانست کهن بوم ایران را ویران ببیند
او بزرگمردی بود که ویرانه های برجای مانده از
دوره ی شوم وننگین قاجار را به دست گرفت
و در یک دهه با کوششی خستگی ناپذیر ایران را گلستان ساخت
که هنوز هم که هنوز است با گذشت 90 سال از آن سال ها
آثار آن پابرجاست و در زندگی روز مره هم با آن سرو کار داریم
که همه ی این ها را وامدار این بزرگمرد ایران سازیم
از درسی که در دانشگاه ها می خوانیم ، بیمارستان ها، بهداشت، راه آهن
فرهنگستان زبان وادب پارسی ، رادیو وتلویزیون
بانک ها ، دگرگونی گاهشماری قمری به خورشیدی
و هزاران کارهای بزرگی که این ابرمرد برای رشدو پیشرفت ایران انجام داد
که اگر پس از دوره ی ننگین قاجار اگر این چنین ابرمردی
نمیداشتیم اکنون جز یکی از پسرفته ترین کشورهای جهان بودیم
مهر ایرانیان به او آن چنان است که اگر در
کوچه وخیابان نامی از این ابرمرد
بر زبان آید بی درنگ یک خدا بیامرز خواهید شنید
همان گونه که می دانید آلمان ها(ژرمن ها) با ما آریاییان
خویشاوندی ونزدیکی نژادی دارند واین پیوند آن چنان بود
که چندین هزار کارشناس آلمانی در ایران کار می کردند
و در آن روز گار آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران بود
انگلیس ها و روس ها که از دوستی و همگرایی ایران وآلمان
سخت به هراس افتاده بودندبه ایران تاختندو
ویرانی های گسترده ای را به بار آوردند
وانگلیس هانیز با دسیسه ای شوم رضا شاه پهلوی را
به آفریقای نیمروزی(جنوبی) دور داشتند
اکنون که سال ها از درگذشت این ابرمرد می گذرد باز برخی ها
از شنیدن نام او به هراس می افتند ، همچون انگلیس ها
که از پیکر بی جانش نیز به هراس می افتادند
یاد ونام این ابرمرد تاریخ ساز و میهن پرست را گرامی میداریم

7/5/2572 پارسی
7/5/1392 خورشیدی

زدایش نام پادشاهان و بخش های پرشکوه تاریخ ایران از کتاب های درسی تاریخ

گفته می شود کتاب های تاریخی راهنمایی و دبیرستان
دچار دگرگونی های ریشه ای خواهند شد ، آن چنان که تاریخ نگاری ها
و رخدادهای در پیوند با پادشاهان ایرانی چون هخامنشیان ، ساسانیان و اشکانیان
از کتاب های درسی زدوده خواهند شد و کتاب های تاریخی
با رویکرد فرهنگی؟؟؟ و تمدن پرور؟؟؟ چاپ خواهد شد

نمیدانم برخی ها از زدایش بخش های پرشکوه تاریخ ایران
از کتاب های درسی چه چیزی را دنبال می کنند ؟
هرچند این چنین کارهایی ریشه در ایران ستیزی کوری دارد که
ایران ستیزان ، آن را پیشه ی خویش ساخته اند
شاید ایران ستیزان گمان کرده اند با این کارهای بچه گانه
خواهند توانست کیستی(هویت) ایرانی را از ما ایرانیان بگیرند
و فرهنگ بیگانگان (تازی) را به ما ایرانیان کالب(قلب) کنند
ولی کور خوانده اند ، چرا که ایرانیان روز به روز به دنبال
کیستی(هویت) ایرانی خود می گردند که در گذر زمان کمرنگ تر شده است
و با چنین کار های نخ نما شده نه تنها مهرو پیوند ایرانیان به ایران
ناگسستنی تر خواهد شد بلکه روز به روز حس میهن پرستی
در ایرانیان ریشه دار تر و آتشین تر خواهد شد و
برای ایران ستیزان چیزی جز رسوایی نخواهد ماند
7/5/2572 پارسی
7/5/1392 خورشیدی

دماوند وماردوش

دماوندا ، چرا خاموش و سردی؟ / چرا آکنده از اندوه و دردی؟
بود چهرت پر از چین و پر ز آژنگ / زکار خویش غمگین و دل تنگ
دگر آن شور وشادی نیست در تو / سکوت پر زپرسش چیست در تو؟
هزاران سال ضحاک ستمکار / اسیری بود در بندت گرفتار
شد ایران گرچه از ضحاک ویران / نکشت او را فریدون ، شاه ایران
به دست تو کاوه ، در بند تو گردید / اسیری در دماوند تو گردید
که یعنی ظلم وکین در بند باشد / جهان هم زین روش خرسند باشد
به نام نامی ات کوه فرهمند / بشد ضحاک در پای تو دربند
تو او را ناگهان آزاد کردی / دل ضحاکیان را شاد کردی
چرا بند ورا از هم گسستی؟ / چرا ، چون پیش ، دستش نبستی؟
چه نیرویی ورا بنمود آزاد ؟ / که باز در جهان گسترده بیداد
خوراک ماردوش ، آن ستمران / دریغ ودرد شد ، مغز جوانان
نه کاری داشت با کودک یا که پیر / نه باخرد و نه با زال زمین گیر
مرادش مغز شویی از جوانان بود / چون ، نیروی جوانی پرتوان بود
کنون ، هم سلطه وبیداد وکشتار / به هر کجا ، تباهی آورد بار
هدف چون از جوانان مغز شویی است / به جای عقل و منطق ژاژ گویی است
درخت مردمی بی بار و برگ است / به هر جا زور وظلم وکین و مرگ است
جهان را خوی ضحایکی گرفتست / بدی و جور و ناپاکی گرفتست
بسا ضحاکیان در پوشش داد / بیفزایند بر کشتار و بیداد
دماوندا تو بهر ما عزیزی / تو با ضحاک خویان در ستیزی
بنما در بند خود ضحاکیان را / بکن شادان دل ما خاکیان را
زنو ضحاک را بنمای در بند / در این ره ، یاورت بادا خداوند

سروده ای از توران شهریاری

6/5/2572 پارسی
6/5/1392 خورشیدی