لینک ها

تیمگان(لیگ) پدافندی اینترنت
internetdefenseleague.org

روز آزادی اینترنت
internetfreedomday.net

نبرد برای آینده
figthforthefuture.org

بنیاد مرز الکترونیک
eff.org

بنیاد نرم افزارهای آزاد
fsf.org

من خواستار اینترنت آزاد و باز هستم
internetdeclaration.org/fa

تارنمای پتا
peta.org

بوش فاوستین
fawstin.blogspot.com

پاملا گلر
pamelageller.com

تارنمای مهمد ابراهیم
mocartoons.com

کژدم
kajdoum1.blogspot.com

تهفه ی گرمسار
tohfeyegarmsar.wordpress.com

جمهوری خداناباور
atheistrepublic.com

وبلاگ فیروز نجومی
firoznodjomi.blogspot.com

Advertisements