لینک ها

تیمگان(لیگ) پدافندی اینترنت
internetdefenseleague.org

روز آزادی اینترنت
internetfreedomday.net

نبرد برای آینده
figthforthefuture.org

بنیاد مرز الکترونیک
eff.org

بنیاد نرم افزارهای آزاد
fsf.org

من خواستار اینترنت آزاد و باز هستم
internetdeclaration.org/fa

تارنمای پتا
peta.org

بوش فاوستین
fawstin.blogspot.com

پاملا گلر
pamelageller.com

تارنمای مهمد ابراهیم
mocartoons.com

کژدم
kajdoum1.blogspot.com

تهفه ی گرمسار
tohfeyegarmsar.wordpress.com

جمهوری خداناباور
atheistrepublic.com

وبلاگ فیروز نجومی
firoznodjomi.blogspot.com

وبلاگ سیامک مهر
gozareshbekhakeiran.blogspot.com

وبلاگ گمنامیان
gomnamian.blogspot.com

آرشیو رزا
archiverosa.blogspot.com

خبر یک
khabar1.com

تارنمای سام قندچی
ghandchi.com

تارنماهای خبری
ettelaat.net
iranpressnews.com
peykeiran.com

وبلاگ شباهنگ
shabahangeman.blogspot.com

وبلاگ داریوش افشار
dariushafshar.blogspot.com

وبلاگ بانوی آزادیبان
antiislaam.wordpress.com

Advertisements