افشاگری فرود فولادوند درباره ی پسری که در زمان بمباران شدن کشور، در دیسکوی هتل هیلتون قاهره ،قر میداد

شما اگر به تارنمای انجمن سری بزنید
نامه ای از هلموت کوهل برای من هست
یازده سال پیش که در آن نامه،آشکارا گفته است
که ما می رویم برای شما اسلاه تلب بسازیم.
این که شما کشته داده اید و سرانتان،خوبانتان
و آزادی خواهانتان کشته شده اند برایمان مهم نیست.
این آخوند شیاد،خاتمی آمد و این همه کشت و کشتار کرد
و گفت که من نمی دانم ، بگویم من؟
زمانی که سازمان امنیت یک کشور(رژيم اسلامی) که
وزیرانش(وزیر آگاهی) از سوی او(خاتمی) انتخاب شده است
نمی داند که چه کسی سران مخالفان،جوانان،نیروهای مخالف
و نویسندگان را کشته است؟
خودش می داند و خودش هم سفارش دهنده ی این
مرگ ها بوده است.
روی هم رفته
همگرایان اروپا(اتهادیه ی اروپا) که یازده سال پیش در
پاسخ به نامه ی من،هلموت کوهل که پاسخی به نامه ی
من می باشد روی تارنمای انجمن،موجود است.
خواسته ها بر این است که این شبه اسلاه تلبان و
بلای جان ملت ایران،نگهداری شوند.
از آن جایی که دیدند شیادی چون خاتمی در سیاست
ورشکسته شده است،آمدند و جایزه ای به شیرین ابادی
دادند،مگر ایشان چه کرده است؟
این فرد از کدامین زنانی که دارند برای آزادی ایران
کار می کنند،زن تر و بانوتر است؟
ایشان از آن انسرهای بدی است که رژیم اسلامی
بسیار دوستش دارد و این که می بینید،بسیجی های تندرو
او را دوست ندارند برای این است که روسری بر سرش
ندارد و چادر سر نکرده است.
نه برای این که آمده است تا به نگهداری و پاسداری
از رژیم اسلامی ، کمک بکند.
این آمده تا رژیم را نجات بدهد
هتا خامنه ای و رفسنجانی نیز این را می دانند که
این زن آمده است تا آن ها را نجات بدهد.

در این جای سخن، فرود فولادوند اشاره ای می کند
به ۱۶۰ گروگان آمریکایی که رژیم اسلامی نزدیک به
۴۴۰ روز آن ها را گروگان گرفته بود و جهان می گفت
این کار را نکنید ولی این ها دست بردار نبودند.
و سپس می افزاید:
اگر این زن برایشان مهم نبود و بودن او برایشان سودی نداشت
شک نکنید که او را از میان بر می داشتند(سرش را می بریدند).
+
در این جای سخن ،فرود فولادوند ایرانیان را به
تلاش برای رهایی و پاسداری از میهنشان فرا می خواند
و می گوید که آیا ما به راستی ایرانی هستیم؟
+
اگر می خواستم،خامنه ای بشوم و به ملتم خیانت بکنم
امروز یا رییس جمهور بودم یا رهبر بودم و یک دستار
هم بر کله ام نهاده بودم.
در همان آغازین روزهای انقلاب ننگین اسلامی
رفتیم به گیبت(مسر) و قاهره تا در نزدیکی خاندان پادشاهی
باشیم و می خواستیم بال و پر پسرش را بگیریم
و کاری بکنیم که به کشور برگردد.
ما دیدیم که بیست و دو سال جنگیدیم و این جنگ
بی فایده است چون آن ها(خاندان شاه) دارند جای
دیگری می روند و هیچ ربتی به ایران ندارند.
از سویی ، مهر بزرگ من به پهلوی اول و پسرش
مرا بر سر دو راهی گذاشته بود که با پسرش چه بکنیم؟
یک پسری که در زمان بمباران شدن کشورم
در دیسکوی جکیز، آن زمانی که شب تا پگاه
روی کشورم بمب فرو می ریخت و زمانش بود که
ما کشور را آزاد بکنیم،ایشان در آن زمان در دیسکوی
هتل هیلتون قاهره،قر می داد.
چه اندازه ما به این روزنامه های گیبتی(مسری)
باج دادیم تا در این باره چیزی ننویسند.
و بیست-بیست و یک سال ، این ماجراها را تاب آوردیم
و ما به جایی رسیدیم که دیدیم این جوری نمی شود.

بن مایه:
این نوشته، ریشه گرفته از سخنان فرود فولادوند
در فایل های ویدیویی ایشان می باشد.
بخش سوم از برنامه ی یکم نوامبر سال دو هزار و سه
در تارنمای یوتیوب.

۲۹-۷-۲۵۷۵ پارسی

بازگشایی تازینامه،این چرندیات همگی اش از خود قرآن است

به آن هایی که دشمن جبرییل هستند بگو که این قرآن
را به قلب تو فرو فرستادیم،به اذن الله.
همه ی چرندهایی که تا کنون گفته ایم از همین قرآن است.
این چرندیات همگی اش از خود قرآن است
هی نگویید که ما داریم به قرآن توهین می کنیم.
از این قرآن چه فهمیدید،این در زندگی آدمی
به چه دردی می خورد؟
کجاست آن آفریننده ای که تا این اندازه چرندگو باشد؟
اگر آن را(تازینامه را) نپذیری،می گویند که کافری
و فتوا داریم(منزور فتوای مرگ).
ما سد تا هم فتوا گرفته ایم،ما به دنبال چند میلیون فتوا هستیم
و به چند میلیارد فتوا هم بسنده نمی کنیم.
+
در این جا اشاره ای می شود به این که الله تنها در اندیشه ی
هدایت و راهنمایی و بشارت باورمندان است تا ناباوران.
درست مانند آن است که به جای درس دادن به کسانی که
سواد چندانی ندارند،بخواهیم به کسانی که دانش آموخته اند
درس های نخستین را بدهیم.
+
هر کس که دشمن این الله و فرشتگان،پیامبر،جبرییل
و میکاییل باشد،پس این الله نیز دشمن ناباوران(کافران) است.

آیا کسی هست که میکاییل را بشناسد؟
آیا مردم جهان تا کنون میکاییل و جبرییل و فرشتگان را
دیده اند که با آن ها دشمنی بکنند؟
چه دارد می گوید؟
تلاش برای گنجاندن این همه چرند و مزخرفات
در ذهن بشر برای چیست؟
و پس برای این که بلوف بزند که این آقا، رسول است.
می گوید: هر کسی که چیزی درباره ی این چرندیات
بگوید،گناهکار است.
و هتا در این جا ناباوران را فاسق نیز نامیده است.
(بنگرید به واژه ی فاسق در زبان اربی)
اگر این گونه باشد که آخوندها خودشان کانون
فسق و فجورند.
+
بیشتر کسانی که پیمان ها را شکستند،ناباورند(ایمان ندارند)
ای زمینیان،ای مسلمان ها،ای توی کره ی ماه
ای توی خورشید و…..
این ها به چه درد می خورد و چه گرهی را از کار مردم می گشاید؟
چرا بشریت باید برای این همه اراجیف، به کشت و کشتار
دست بزند و تروریست بار بیاید؟
+
و هنگامی که برای آنان پیام آوری از سوی خدا آمد
و کتابی را که با آنان بود را رد کردند و کتاب را
پشت سر خودشان انداختند.
+
من نمی فهمم چرا یک ملتی باید سرگرم چیزهایی باشد
که هیچ پیوندی با زندگی بشر ندارد.
یک شماری از ارب ها آمده اند
یکی اش گفته است که من پیغمبرم
دیگری گفته است برو پی کارت،ولم کن.
آن یکی گفته است که من پیغمبر خدا هستم
اگر نپذیری خدایم تو را می کشد
و این گفته است که برو بابا،ولم کن.
دوباره آمده و گفته است که خدا به من کتابی داده
که اگر کتابم را نپذیری ،پدرت را در می آورم.
گفته اند: برو بابا، دست از سر ما بردار
دوباره آمده و گفته است که ببین شما هق ندارید
که این جهان را دوست داشته باشید باید شمشیر
به دست بگیرید و جهاد بکنید و کشته شوید و آن
جهان را دوست داشته باشید تا خدای من به شما
روزی بدهد.
و آن ها هم در پاسخ گفته اند که دست از سر کچلمان
بردار و برو.
ولی این که دست بر نمی دارد.
این است.
+
اشاره به سلیمان در این بخش از ویدیو.
+
شیتان ها کفر ورزیدند و به مردم جادوگری یاد دادند.
+
نخستین جادوگری که در تاریخ اسلام وجود داشت
و به اسلام توان و نیرو بخشید همین سلمان بود،برخی می گویند
نگویید جادو چون در زمان کنونی همان چشم بندی است
هر کسی که در آن زمان می آمد و چشم بندی می کرد
می توانست داوی پیغمبری هم بکند
و مهمد و سلمان نیز این کار را کردند.

بن مایه:
این نوشته ، ریشه گرفته از فایل های ویدیویی
فرود فولادوند می باشد که با نام بازگشایی تازینامه
شناخته شده اند.
بررسی سوره ی ماده گاو،پس از آیه ی ۹۶

۲۹-۷-۲۵۷۵ پارسی

این شلیک موشک ها برای چیست؟

اى مردم چرا توجه نمى كنيد، اين شليكها برای اين است كه
پاسداران و آخوندها، می خواهند بگویند که ما جنايتكاریم
و مى خواهيم جنگ راه بيندازيم.
می خواهيم ايران را خراب و ويران كنيم
مى خواهيم میليونها كشته وآواره بر جای بگذاريم
مي خواهيم ايران را از پهنه ی جغرافيا پاک بکنیم
اى ملت به خواب رفته آيا هنوز شليك اين موشكها براى شما مفهوم نيست؟

بن مایه:
این دیدگاه ، ریشه گرفته از دیدگاه یک کاربر
در تارنمای خبری ایران پرس نیوز می باشد.
iranpressnews.com

نکته:
این دیدگاه اشاره ای دارد به موشک های پرتاب شده از سوی
گروه انسارلله یمن به ناوهای آمریکایی.
انسار الله یمن ، همکاری نزدیکی با سازمان تروریستی سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی دارد،گفتنی است که موشک های پرتاب
شده از سوی انسارالله یمن به ناوهای آمریکایی را سازمان تروریستی
سپاه پاسداران در اختیار انسارالله یمن گذاشته است.
در چند روز گذشته ، ناوهای آمریکایی در واکنش به موشک های پرتاب شده
پایگاه های پرتاب موشک و راداری انسارالله یمن را هدف قرار داده اند.

۲۹-۷-۲۵۷۵ پارسی