ما یک ملت نیستیم

ایران کنونی
یک زندان است
یک شکنجه گاه است
مانند چاهی ژرف و بی ته است که انگار
درونش افتاده باشی و راه گریزی هم از آن نداشته باشی
ایران جای ماندن نیست، در این جا باید با کسانی سر و کله زد
که فرسنگ ها و فرسنگ ها از استانداردها نه تنها دورند
بلکه در هم آمیخته شدن با آنان می تواند هتا آدم را به
دوران پیشا تاریخ بازگرداند،هرچند در زمان کنونی نیز
کشور ایران چندان دست کمی از دوران پیشا تاریخ ندارد
و همه چیزش بوی کهنگی و گندیدگی می دهد.
به ساکنان ایران نگاه نکنید که با در دست داشتن کالاهای
کشورهای دیگر به خودشان افتخار می کنند،این ها
دارند به داشته ها و دستاوردهای دیگران افتخار می کنند
و از خود،هیچ ندارند و به جای این که این را مایه ی شرمساری
و سرافکندگی خود بدانند می روند و برای کسانی که چنین روزگاری
را برایشان رقم زده اند و می زنند،دست می زنند و هورا می کشند
و گور امامان را زرین و آباد می کنند و گنبد و گلدسته هایی بلندتر
و بزرگ تر می سازند ، به راستی که اینان چه بدبخت مردمانی هستند.
هنگامی که زمان بخور بخور و پول پارو کردن است خود را جدای
از سایر مردم ایران می دانند ولی زمانی که سود و ثروت خودشان
را در ختر می بینند خودشان را با سایرین یک ملت یگانه می دانند
و از این کارشان هم شرم نمی کنند،من یکی که هیچگاه خودم را با
چنین کسانی یک ملت ندانسته ام،این که مرگ و نیستی و نداری
و گرسنگی و به خاک سیاه نشستن را سهم من و ماها بدانید
و پول و ثروت و آسایش را برای خودتان، این به خوبی نشانگر
آن است که ما نه تنها یک ملت نیستیم بلکه رو در روی هم ایستاده ایم
و آماده ی نبرد با همدیگریم.
تا زمانی که هست و بود من را نیست و نابود می خواهی
گمان نکن که برایت آرامش و آسودگی را خواستار خواهم بود.

۴-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

مافیای اسلام و دزدی و جنگ و راهزنی سازمان یافته در راه الله

در اسلام،دزدی،جنگ و راهزنی سازمان یافته در راه الله
با نام هایی چون غزوه و جهاد شناخته می شود.
در مافیا و در اسلام از راه دزدی و باج گیری ،نیازهای خانواده
و پدرخوانده فراهم می شود.
نه در اسلام و نه در هیچ مافیای دیگری،پیروان و هموندان به
کار و کوشش و آبادگری فراخوانده نمی شوند.
هیچ گونه سازندگی و یا تولید کالا مورد توجه مافیا و
اسلام گرایان نیست بلکه همواره از فرآورده ها و ساخته های
دیگران بهره می برند.
آن ها تولید کننده ی ثروت را از میان نمی برند تا در روند
زمانی بتوانند تولید کننده ی ثروت را به کنترل خودشان
درآورند.

بن مایه:
برشی از نوشته ی بهمن زاهدی
که چند ماه پیش در تارنمای زیر انتشار یافته بود.
ettelaat.net

۴-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

نفس خوزستان بند آمده است

چند روزی است که استان خوزستان را گردوغبار فراگرفته بود
و هتا مردم این استان در بیشتر زمان ها به آب و برق نیز
دسترسی نداشتند.
خوزستان دارای چاه های فراوان نفت می باشد و به دلیل
وجود همین چاه های نفت است که ساکنان ایران به بدبختی
و گرسنگی و تنگدستی کامل نیفتاده اند،به جای ساختن
و آراستن گور این امام و آن امام و یا ساختن انبوه مسجد
و مکان های مذهبی و مقدس که بی اهمیت و بی ارزش هستند
آیا بهتر نمی بود که این پول ها برای آبادانی و پیشرفت کشور هزینه میشد؟
بدون اسلام و تازینامه و امام و پیامبر و خدای افسانه ای
هم می توان زندگی کرد،تا زمانی که از خردگرایی رویگردان باشیم
و به قبیله گرایی و بافت ها و ساخت های پوسیده ی کهن پایبند بمانیم
باید هم روزگارمان همینی که هست،باشد.
بروید آمار بگیرید و ببینید که در ایران اشغالی،چند میلیون بسیجی
و وفادار به این رژیم ننگین اسلامی وجود دارد که ماهیانه، پول مفت
به کارتشان واریز میشود تا نگهبان و پاسدار این رژيم مذهبی باشند؟
با این بودجه های هنگفت چه کارهای ارزشمندی که نمیشود انجام داد
ببینید که در یک کشور پسرفته مانند ایران چند میلیون کارمند دولتی
وجود دارد،این ها را برای این استخدام کرده اند که شمار وفاداران به
رژیم ننگین اسلامی را افزایش بدهند وگرنه این اندازه از کارمند
در یک کشور پسرفته و قبیله ای ، جای پرسش بسیار دارد.

۳-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

نگین دزدیده شده ی پادشاهی و مولای متقیان

شیاها(شیعه ها)امام نخستشان را مولای متقیان و شیر خدا نیز می نامند
شاید شما نیز ماجرای نگین پادشاهی ایشان را شنیده باشید که آن را به یک
نیازمند بخشیده بود ولی این نکته را به شما نگفته اند که این انگشتری که
از آن با نام نگین پادشاهی نام برده می شود، مالی دزدی بوده که در روند
جنگ های دینی به چنگ ایشان افتاده است.
پس نادرست نیست اگر گفته شود که :
نگین دزدیده شده ی پادشاهی بر انگشت نامبارک مولای متقیان
جاخوش کرده بود که آن را به هنگام نماز خواندن
به یک نیازمندی بخشید.
هتا آن شمشیر دوسری که این فرد داشت نیز از راه تاراج و دزدی
سپاهیان اسلام به دست آمده بود که باورمندان و دوستداران
این فرد آن را نمادین می شمرند.

۳-۱۲-۲۵۷۵ پارسی